Yunanistan Hakkında Herşey

 

Yunanistan

Yunanistan Hakkında Bilgi


Hellenik Meclis Binası, Atina Yunanistan

Yunanistan Nüfusu: Yaklaşık 11 Milyon

Yunanistan'ın Komşuları: Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan

Yunanistan'da Konuşulan Dil: Yunanca

Yunanistan'ın Parabirimi: Avro

Yunanistan'ın Kıyı Uzunluğu: 14000 km

Yunanistan resmi adı Helenik Demokrasisi olan bir güney doğu Avrupa ülkesidir. Yunanistan’ın nufüsu son sayım verilerine göre 11 milyondur (2011). Yunanistan Arnavutluk, Makedonya (FYROM), Bulgaristan ve Türkiye ile komşu durumdadır. Ülke coğrafi olarak Makedonya, Orta Yunanistan, Peloponisi (Mora Yarım adası), Tesalli, Ege adaları (12 ada ve Kiklades adaları), Trakya, Girit ve İyonyan adaları adlı bölgelere ayrılmaktadır. Ülkenin batısında İyon denizi doğusunda Ege denizi ve güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Yunanistan deniz kıyısı uzunluğu bakımından dünyada 11. ülke konumundadır. Deniz kıyılarının toplam uzunluğu 14000 km’ye yaklaşmaktadır. Yunanistan’da 1400 ada bulunmakta bunlardan yanlızca 227 tanesi yerleşime açık bulunmaktadır. Yunanistan yüz ölçümünün yaklaşık %80’ini dağlar oluşturmaktadır. Yunanistan’ın en yüksek dağı 2917 m yükseklikle Olimpos dağı olmaktadır.

Modern Yunanistan’ın kökleri Antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Antik Yunan medeniyeti demokrasi, felsefe, olimpiyatlar, batı edebiyatı, tarih yazıcılığı, tiyatro, ve siyaset bilimi ayrıca matematik gibi bir çok temel bilimin doğum yeri olarak görülmektedir. Antik Yunanistan’ın teknolojik ve kültürel eserleri ve başarıları Büyük İskender döneminde doğuya Roma İmparatorluğu döneminde de batıya taşınmıştır. 17 Unesco dünya mirası Yunanistan da bulunmaktadır. Modern Yunanistan 1830 yılında kurulmuş, bu dönem öncesinde uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu himayesinde kalmıştır. Yunanistan’da Osmanlı dönemine ayit bir çok eser ve yapı bulunmaktadır. Yunanistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin kurucu üye ülkelerindendir. Avro bölgesi ve daha bir çok uluslararası organizasyona üyelik yapmaktadır bu organizasyonlardan bazıları NATO, OECD, OSCE ve BSEC’dir. Yunanistan kirizde olmasına rağmen yüksek gelirli ekonomi ve gelişmiş devlet statüsüne sahiptir. Yunanistan da kişi başına düşen milli hasıla 24500 dolar civarındadır. İnsan gelişme indeksinde 29. sırada yer almaktadır. Balkanların en büyük ekonomisine sahiptir. Drahma olan Yunan para birimi, 2001 yılında Avrupa Birliği para birimi olan Avro ile değiştirilmiştir.

Yunan sözcüğü köken bakımından Anadolu’da koloniler kuran İyon medeniyeti ile ilişkilendirilmekte İyon sözcüğünün Türkçeye Yunan olarak geçtiği idda edilmektedir. 

 Yunanistan Tarihi


Yunanistan coğrafi bölge olarak oldukca eski bir tarihe sahiptir. Yunan topraklarında bilinen en eski uygarlık Ege adalarında kurulmuş olan Kikladik ya da Kiklad uygarlığıdır. Kiklad medeniyeti M.Ö. 3 bin ve 2 bin yılları arasında erken bronz çağında ege adaları, Batı Anadolu ve Yunan yarımadasında hüküm sürmüştür. İlk Yunanca konuşan kavimlerin (Mikenler) millattan önce 2. ve 3. Binyıllar arasında Yunanistana vardıkları tahmin edilmektedir. Mikenlerin işgali öncesi günümüzde Yunanistan olarak adlandırılan bölgede tarımla uğraşan öncül-yunan toplumların yaşadığına ait buluntular bulunmaktadır. Bu buluntuların en eskileri millattan önce 7. binyıldan kalmadır. Yunan medeniyeti en güçlü olduğu dönemde Yunanistan’dan Mısıra, Mısırdan Afganistana kadar yayılmıştır. Bu dönemlerden günümüze hala Türkiye, Arnavutluk, İtalya, Libya, Orta Doğu, Ermenistan ve Gürcistan’da Yunanlar azınlık olarak bulunmaktadır. Antik Yunanistan'da Miken ve Kiklad uygarlıklarının yanı sıra Girit'te Minoan uygarlığı hüküm sürmüş.

Antik, Helenistik ve Roma döneminde Yunanistan

Antik Klasik Yunanistan tarihi 4 kısıma ayrılmaktadır. İlk dönem Arkaik dönem (M.Ö 8. ve 5. yüzyıllar arası dönem) olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemin günümüze kalan en belirgin özelliği yapılan heykellerin belirgin bir gülümsemeye sahip olmalarıdır. Yunanistan'ın arkaik dönemi M.Ö. 508 yılında Atina Demokrasisinin kurulmasıyla sona ermiştir. Atina demokrasisinin kurulmasıyla başlayan ve şehir devletlerinin belirgin rol oynadığı bu ikinci döneme ise Klasik dönem denilmektedir. Atina'nın tarih boyunca simgesi olan Parthenon bu dönemde inşa edilmiştir. M.Ö. 5. yy Yunanistan'da Atina şehir devletinin ve dolayısıyla Attik Delos Birliğinin hegomonisinde sürmüş iken M.Ö. 4. yy daha çok Sparta şehir devletinin egemenliğinde geçmiştir. Büyük İskenderin Yunanistan'ı işgaliyle biten Klasik dönem yerini Helenistik döneme bırakmıştır. Helenistik dönemde Yunan kültürü orta doğu ve Asya'ya yayılmıştır. Helenistik dönem de Büyük İskenderin ölümü ve Yunanistan'ın Romalılar tarafından işgali ile son bulmuştur. Helenistik dönem sonrası döneme de Roma dönemi denmektedir. Bu dönem M.S. 4-6. yy'a Yunanistanın Hristiyanlaştırılmasına ve İstanbul'un Roma İmparatorluğunun başkenti yapılmasına kadar sürmüştür.

Bizans Döneminde Yunanistan

Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden İstanbul'un fethine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Yunanistan'ın, İmparatorluğun geri kalanı ile beraber başkenti İstanbul olmuştur. Bizans imparatorluğu döneminde, Yunanistan sıklıkla Goth, Hun ve Slav barbarların saldırılarına maruz kalmış bu durumun neticesinde de özellikle 7. yy'dan itibaren Bizans İmparatorluğunun, Yunan yarımadasındaki otoritesi oldukca zayıflamıştır. İmparatorluk sadece ege adalarını düzenli kontrolünde tutabilmiş, Atina, Selanik ve Corinth gibi önemli kentler kendi başlarına barbar saldırılara karşı kendilerini savunmuşturlar. Ancak 9.yy'dan itibaren Bizans İmparatorluğu bölgede yeniden otoritesini kurabilmiştir. 4. Haçlı seferleri ile birlikte Yunan adalarının bir çoğu Venedik kontrolüne geçerken Yunan yarım adasının kontrolüde Frankların eline geçmiştir. 14. yy itibariyle Yunan Yarımadasının kontrolünün büyük bölümü Sırpların ve Osmanlıların eline geçmiştir. 1460 yılıyla birlikte Yunan yarımadası tümüyle Osmanlıların eline geçmiştir.

Osmanlı Döneminde Yunanistan

15. yy'ın sonlarına gelindiğinde Yunan yarımadası ve ege adalarının büyük bölüme Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir. Girit ve Kıbrıs sırasıyla 1571 ve 1670 yıllarına kadar Venedik kontrolünde kalmış ve sonrasında Osmanlı kontrolüne geçmiş iken İyon adaları 1797 yılına kadar Venedik himayesinde kalıp önce Fransa cumhuriyetinin sonrada Birleşik Krallığın kontrolüne geçmiştir. İyon adaları 1864 yılında Yunanistan'a verilmiştir. Osmanlı döneminde İstanbulda bulunan Yunan Ortodoks Patrikanesi Yunanistan ve Tüm Osmanlı topraklarında büyük otorite kazanmıştır. Osmanlı hükümdarlığı döneminde Yunanistan'da yaşayan hristiyanların müslüman olmaları için baskı yapılmamış fakat müslüman olanlara çeşitli ticari ayrıcalıklar tanınmıştır. Osmanlı döneminde Yunanistan'da bir çok şehirin valisi Padişah tarafından atanırken, Atina gibi bazı şehirlerin kendi kendilerini yönetmelerine izin verilmiştir. Yunanistan'da bulunan dağlık bölgelerin bir çoğu uzun yıllar otonom olarak bırakılmıştır.

Yunanistan'ın Bağımsızlığını Kazanması ve 19.yy

1821'de isyanla başlayan Yunan bağımsızlık mücadelesi 1830 Londra protokolü imzalanana kadar uzun yıllar sürmüştür. 1827 yılında kurulan yeni Yunan Cumhuriyeti devletinin başına Ioannis Kapodistrias geçmiştir. Kapodistrias dönemin büyü güçleri tarafından öldürtülüp yerine Alman prensi Otto geçirilene kadar Yunanistan, Cumhuriyet olarak kısa bir süre varlığını sürdürmüştür. Alman kralın başa geçmesiyle Yunanistan Avrupa'nın büyük devletlerine bağlı bir krallık halini almıştır. Krallık rejimi ile Yunan halkı uzun yıllar isyanlar vasıtasıyla mücadele etmiştir.

20.yy

Küçük Asya felaketi neticesinde 1924 yılında Yunanistanda Krallık rejiminden kurtulunmuş ve yeniden Cumhuriyet rejimi kurulmuştur. 1936 yılında darbe gerçekleşip ikinci Yunanistan Cumhuriteti de yıkılmıştır. Metaksas komutanlığında kurulan Yunanistan diktatörlüğü aynı zamanda 4 Ağustos rejimi olarak da adlandırılmıştır. 1940 yılında Nazi Almanyası ile ittifak halinde olan İtalya Yunanistan'a savaş açmıştır. İtalyanlar savaşı kaybedip Arnavutluğa çekilmek zorunda kalmışdırlar. İtalyanların yenilgisi üzerine bu kez de Nazi Alman kuvvetleri Yunanistana saldırıp işgal etmiştirler. Alman işgali altında Yunanistan nüfusunun önemli bir kısmı katledilmiş ya da kıtlıktan ölmüştür. İkinci dünya savaşının bitmesi ve Almanların ülkeden çekilmesinin hemen sonrasında bu kezde ülkede iç savaş baş göstermiş, ülke uzun süre yaralarını saramamıştır. 1965 yılında Papandreou hükümetinin Yunanistan kralı tarafından düşürülmesi üzerine ülke yeniden karmaşaya sürüklenmiş ve 1967 yılında albaylar cuntası hükümete el koymuştur. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs harekatı neticesinde ve daha öncesinde Atina Teknik üniversitesinde çıkan olayların ateşlemesiyle Albaylar cuntası çökmüştür.

Yunanistan İklimi ve Coğrafyası


Yunanistan Güney Avrupa'da yer almaktadır. Ülke güneyde Mora yarımadası, orta v kuzey Yunanistan, Girit, Rodos, Korfu, Oniki ada ve kiklades dahil bir çok adadan oluşmaktadır. 14 bin km'ye yakın uzunlukta denize kıyısı bulunmaktadır. Yunanistan'ın yaklaşık %80'ini dağlar oluşturmaktadır. Mora'da bulunan dağların uzantıları akdenize uzanıp Girit dahil bir çok adayı oluşturmaktadır. Bu dağların devamı Türkiye'de Toros dağlarını oluşturmaktadır. Orta ve Batı Yunanistan sarp ve yüksek dağlar içermekte bir çok kanyona ev sahipliği yapmaktadır. Vikos kanyonu Mexika'daki Bakır Kanyonundan ve ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra dünyanın üçüncü en derin kanyonudur. Olimpos dağı 2919 m yüksekliği ile Yunanistan'ın en yüksek dağı olmaktadır.

Yunanistan'ın iklimi üç ana grupta toplanmaktadır. Akdeniz iklimi ülkenin büyük bir kısmında görülmektedir. Alp iklimi orta Yunanistan, Kuzey Yunanistan (Makedonya) bölgelerinde görülebilmekte iken Ilıman iklim Doğu ve Orta Makedonya, ve Trakyada (Komotini, Hanti ve Evros vb. bölgelerde) görülmektedir.Reklamlar